Code of Conduct

Code of Conduct

Våra riktlinjer för hur vi som företag bedriver vår verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt. Uppförandekoden bygger på internationella riktlinjer från bland annat FN:s Global Compact. Uppförandekoden förstärks av våra värderingar och vår vilja att vara ett föredöme i näringslivet och i samhället. Gott uppförande skapar förtroende som i sin tur lägger grunden för en framgångsrik affärsverksamhet.

Affärsprinciper baserade på våra kärnvärden

Vi ska agera som en pålitlig och hederlig partner som lever upp till sina åtaganden. Vi tror på långsiktiga affärsrelationer där vi tillsammans med våra affärspartners skapar förutsättningar och underlag för goda ekonomiska resultat, hänsynstagande till miljön och ett socialt engagemang.

Vår roll som leverantör och delansvarig i olika leveranskedjor i olika länder ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar – för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat ett regelverk, vår uppförandekod. Den ska alla i vårt bolag följa och vi informerar våra intressenter om Fragus uppförandekod som en naturlig del av vår relation.

Vi följer lagar och regler

I de länder där vi verkar ska respektive lands lagar och regler följas. Vi respekterar och följer konkurrensregler, miljölagstiftning, arbetsmarknadslagar, avtal och andra bestämmelser som påverkar vår verksamhet.

Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden

Vi respekterar internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Vi stöder och respekterar grundläggande mänskliga rättigheter i vår verksamhet. Vi tolererar inte, under några som helst omständigheter, barnarbete eller arbete som utförs genom tvång eller hot om våld.

Mångfald och lika möjligheter

Fragus rekryterar och ger medarbetare lika möjligheter och behandling oavsett kön, civilstånd, etnisk eller nationell tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, ras, religion, politisk åskådning, ålder eller funktionshinder. Mångfald uppmuntras i bolaget.

Vi arbetar aktivt för att eliminera alla former av diskriminerande behandlingar av medarbetare. Vi betalar rättvisa löner och förmåner i enlighet med relevanta normer där vi bedriver verksamhet.

Fragus upprätthåller föreningsfrihet i enlighet med lokal lagstiftning och alla medarbetare är fria att starta eller delta i facklig verksamhet. Fragus erkänner rätten till kollektiva förhandlingar avseende anställningsvillkor.

En hälsosam och säker arbetsmiljö

Vi ska erbjuda våra medarbetare en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vi strävar efter att minimera arbetsrelaterade olyckor och personskador. Fragus kommer som ett minimum att strikt följa nationella lagar och/eller kollektivavtal.

Vårt ansvar för miljön

Vi strävar för att minimera miljöpåverkan och är en klimatmedveten organisation somskall föregå med gott exempel genom vårt sätt att bedriva verksamhet. Vi strävar efter att uppfylla eller överträffa kraven i gällande miljölagstiftning. Vi ska föra en öppen dialog med medarbetare, kunder, leverantörer och partners om företagets miljö- och energiarbete. Vi ska alltid beakta miljökonsekvenserna innan vi inför nya produkter. Vi arbetar aktivt med att ställa krav på miljöhänsyn hos våra affärspartners.

Opartiskhet och anti-korruption

Vi ska inte erbjuda affärspartners och övriga intressenter belöningar eller fördelar som bryter mot gällande lag eller rimliga och vedertagna affärsseder. Vi ska avstå från att delta i alla former av korrupt affärsverksamhet och våra affärsförbindelser ska kännetecknas av opartiskhet. När Fragus medarbetare blir inbjudna till arrangemang anordnade av leverantörer ska medarbetarens närmsta chef godkänna detta. Fragus ska själva betala för resor och uppehälle. Varken Fragus eller någon medarbetare får ta emot personliga gåvor eller tjänster som överstiger fastställd nivå, eller delta i representation utöver normal affärsverksamhet.

Särskilja företagets och personliga intressen

Våra medarbetare ska undvika att hamna i situationer där deras personliga eller ekonomiska intressen kan hamna i konflikt med Fragus. I de fall då det finns risk för en sådan intressekonflikt ska medarbetaren rapportera detta till närmast överordnad chef för hantering av ärendet.

Sponsring

För oss handlar sponsring inte i första hand om ömsesidig kommersiell vinning. Genom att stödja utsatta barn i miljöer där sjukvård och utbildning inte alltid är en självklarhet vill vi bidra till en ständig förbättring. Vi har därför valt att årligen skänka pengar till forskning och/eller olika hjälporganisationer. 

Neutralitet och öppenhet

Vi arbetar för en öppen kommunikation med våra intressenter inom ramarna för bevarandet av affärshemligheter. I frågan om politik, politiska partier och kandidater intar Fragus en neutral ställning. Varken Fragus eller tillgångarna i bolag får användas för att främja sådana intressen.

Uppföljning och information

Våra chefer i bolaget ansvarar för att informera och presentera Fragus uppförandekod, innehåll och betydelse till medarbetarna och affärspartners. Chefer på Fragus ska naturligtvis alltid föregå med gott exempel. Händelser och ageranden som strider mot vår uppförandekod ska rapporteras till Fragus vd.