Code of Conduct

Vores adfærdskodeks

Vores retningslinjer for, hvordan vi som virksomhed driver forretning på en etisk, socialt og miljømæssigt forsvarlig måde. Adfærdskodekset bygger på de internationale retningslinjer fra bl.a. FN’s Global Compact. Adfærdskodekset underbygges af vores vurderinger og vores vilje til at være et forbillede i erhvervslivet og i samfundet. God opførsel skaber tillid, som til gengæld er grundlaget for en succesfuld erhvervsvirksomhed.

Forretningsprincipper baseret på vores kerneværdier

Vi skal være en pålidelig og hæderlig partner, der opfylder sine forpligtelser. Vi tror på langsigtede forretningsrelationer, hvor vi sammen med vores forretningspartnere skaber forudsætninger og grundlag for gode økonomiske resultater under hensyntagen til miljøet og social ansvarlighed.

Vores rolle som leverandør og delansvarlig i forskellige leverancekæder i forskellige lande forudsætter, at vores medarbejdere og forretningspartnere tager ansvar – for sig selv og hinanden. Vi har derfor skabt et regelsæt, vores adfærdskodeks. Det skal alle i virksomheden følge, og vi informerer vores interessenter om Fragus’ adfærdskodeks som en naturlig del af vores relation.

Vi følger lovgivning og regelsæt

I de lande, hvor vi driver virksomhed, skal det pågældende lands lovgivning og regelsæt overholdes. Vi respekterer og følger konkurrenceloven, miljølovgivningen, arbejdsmarkedslovgivningen, aftaler og andre bestemmelser, der påvirker vores virksomhed.

Menneskerettigheder og arbejdsforhold

Vi respekterer de internationale konventioner om menneskerettigheder.
I vores virksomhed støtter og respekterer vi de grundlæggende menneskerettigheder.
Vi tolererer under ingen omstændigheder børnearbejde eller arbejde, der udføres under tvang eller trusler om vold.

Mangfoldighed og lige muligheder

Fragus rekrutterer og giver alle medarbejdere samme muligheder og behandling uanset køn, civilstand, etnisk eller nationalt tilhørsforhold, seksuel orientering, kønsidentitet, race, religion, politisk ståsted, alder eller funktionsnedsættelse. Vi fremmer mangfoldighed i virksomheden.

Vi arbejder aktivt på at eliminere alle former for diskriminerende behandling af medarbejderne. Vores medarbejdere får en ordentlig løn og tilsvarende goder i overensstemmelse med de gældende normer det sted, hvor vi driver virksomhed. Fragus støtter foreningsfrihed i henhold til den gældende lovgivning i det pågældende land, og det står alle medarbejdere frit for at tage initiativ til eller deltage i fagligt arbejde. Fragus anerkender retten til kollektive forhandlinger vedrørende ansættelsesvilkår.

Et sundt og sikkert arbejdsmiljø

Vi skal sikre vores medarbejdere et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Vi tilstræber at minimere arbejdsrelaterede ulykker og personskader. Fragus vil som minimum nøje overholde den nationale lovgivning og/eller kollektivaftaler.

Vores ansvar for miljøet

Vi tilstræber at minimere miljøbelastningen og er en klimabevidst organisation, som skal foregå med et godt eksempel via vores måde at drive virksomhed på. Vi tilstræber at opfylde eller overgå kravene i den gældende miljølovgivning. Vi skal føre en åben dialog med medarbejdere, kunder, leverandører og partnere om virksomhedens miljø- og energiarbejde. Vi skal altid overveje miljøkonsekvenserne, inden vi lancerer nye produkter. Vi arbejder aktivt med at stille krav til miljøhensyn hos vores forretningspartnere.

Upartiskhed og antikorruption

Vi skal ikke tilbyde forretningspartnere og øvrige interessenter belønninger eller fordele, som er i strid med gældende lov eller almindelig anerkendt og god forretningsskik. Vi skal afstå fra at deltage i nogen former for korrupt forretningsdrift, og vores forretningsforbindelser skal være kendetegnede ved upartiskhed. Når Fragus-medarbejdere bliver inviteret til et arrangement, som en leverandør står for, skal medarbejderens nærmeste overordnede godkende dette.
Fragus skal selv betale for rejser og ophold. Hverken Fragus eller medarbejdere må modtage personlige gaver eller acceptere tjenester, som overstiger et fastsat niveau, eller deltage i repræsentation ud over almindelige forretningsvirksomhed.

Virksomhedens og personlige interesser skal holdes adskilt

Vores medarbejdere skal undgå at komme i situationer, hvor deres personlige eller økonomiske interesser kan være i modstrid med Fragus’ interesser. Skulle der være en risiko for en sådan interessekonflikt, skal medarbejderen meddele sin nærmeste overordnede dette, så den pågældende leder kan tage hånd om sagen.

Sponsering

For os handler sponsering ikke i første omgang om gensidig forretningsmæssig gevinst.
Ved at støtte udsatte børn i miljøer, hvor adgang til sundhedsvæsen og uddannelse ikke altid er en selvfølge, ønsker vi at bidrage til en permanent forbedring. Vi har derfor valgt, at vi hvert år donerer penge til forskning og/eller forskellige hjælpeorganisationer.

Neutralitet og åbenhed

Vi arbejder for en åben kommunikation med vores interessenter på en måde, så forretningshemmeligheder bevares. Fragus stiller sig neutralt i spørgsmål om politik, politiske partier og kandidater.
Hverken Fragus eller selskabets aktiver må anvendes til at fremme sådanne interesser.

Opfølgning og information

Selskabets ledelse er ansvarlige for at informere og præsentere Fragus’ adfærdskodeks samt dets indhold og betydning for medarbejdere og forretningspartnere. Fragus’ ledelse skal naturligvis altid foregå med et godt eksempel. Hændelser og ageren, der er i modstrid med vores adfærdskodeks, skal rapporteres til Fragus’ vicedirektør.